1. Tài Khoản định danh khách hàng là thành viên TTTM Thiso Mall Sala (THÀNH VIÊN) chỉ được cấp cho khách hàng cá nhân từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên và có CCCD hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài).
  2. Mỗi khách hàng tại một thời điểm chỉ sở hữu 01 (một) Tài Khoản thành viên TTTM Thiso Mall Sala.
  3. Mỗi THÀNH VIÊN hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sử dụng duy nhất của Tài Khoản, có trách nhiệm tự bảo quản và bảo mật thông tin Tài Khoản của mình. THÀNH VIÊN không được cung cấp thông tin Tài Khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào không phù hợp với Chương trình và tự chịu trách nhiệm nếu thực hiện không đúng quy định này.
  4. Khi sử dụng hoặc nhận quyền lợi từ chương trình THÀNH VIÊN, TTTM Thiso Mall Sala có thể đề nghị THÀNH VIÊN xuất trình CCCD hoặc hộ chiếu.
  5. Khi tham gia chương trình THÀNH VIÊN TTTM Thiso Mall Sala, khách hàng xác nhận đồng ý nhận các thông tin truyền thông từ TTTM Thiso Mall Sala, bao gồm nhưng không giới hạn các thông báo dịch vụ, thông tin chương trình và bản tin khuyến mãi.
  6. Thông tin trên phiếu đăng ký THÀNH VIÊN và dữ liệu liên quan mua sắm của thành viên sẽ được sử dụng để hỗ trợ hoạt động tiếp thị và quản lý chương trình THÀNH VIÊN.
  7. Tài Khoản thành viên TTTM Thiso Mall Sala thuộc sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ THISO (CÔNG TY) và CÔNG TY có quyền quyết định bất cứ lúc nào về việc: (i) chỉnh sửa hoặc chấm dứt Chương trình thành viên TTTM Thiso Mall Sala, (ii) hủy bỏ Tài Khoản thành viên TTTM Thiso Mall Sala.
  8. Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, CÔNG TY cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân THÀNH VIÊN ra bên ngoài. Trừ một số trường hợp thật sự cần thiết như sau: (i) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật, (ii) giải quyết tranh chấp, khiếu nại, (iii) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền cá nhân của các THÀNH VIÊN khác.
  9. Điều khoản và điều kiện chương trình thành viên có thể được CÔNG TY thay đổi mà không cần báo trước.